کارشناس آزمایشگاه

مریم شیری
تحصیلات:  فوق لیسانس
ایمیل:  Shimery.she@gmail.com
تلفن داخلي:  346
آدرس:  ساختمان جدید دانشکده
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند