محمدرضا پناهی
کارشناس آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
مریم شیری
کارشناس آزمایشگاه
نظامعلی شکری
تکنسین فنی کارگاه و مزرعه آموزشی عباس آباد
علی اکبر مرادی
تکنسین فنی کارگاه و مزرعه آموزشی عباس آباد
حسین قرائی
مسئول گلخانه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند