کارشناس گروه آموزشی مهندسی آب

موسی اکبری پارسا
تحصیلات:  فوق لیسانس
ایمیل:  Makbariparsa@yahoo.com
تلفن داخلي:  269
آدرس:  آزمایشگاه آبیاری- هیدرولیک- هواشناسی- منابع آب
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند