سید علی حسینی سیر
کارشناس آموزشی
حسین گرجی پور
کارشناس آموزشی گروه بیوسیستم
گلایه یوسفی
کارشناس گروه خاکشناسی
موسی اکبری پارسا
کارشناس گروه آموزشی مهندسی آب
بهزاد مهرشاد
کارشناس آموزشی گروه زراعت و اصلاح نباتات
علیرضا شاهبداغلو
کارشناس گروه باغبانی
مهدی صفری
کارشناس آموزشی گروه علوم دامی
پریسا استاد احمدی
کارشناس آموزشی گروه بیوتکنولوژی
طاهره حسن طهرانی
کارشناسی آموزشی گروه مهندسی آب
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند