مسئول سایت تحصیلات تکمیلی

طیب بگلری
تحصیلات:  دیپلم
تلفن داخلي:  225
آدرس:  دانشکده قدیم کشاورزی- سایت تحصیلات تکمیلی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند