کارشناس آموزشی

محدثه بیات
تحصیلات:  لیسانس
تلفن:   34425400-081
تلفن داخلي:  206
آدرس:  اداره آموزش واقع در ساختمان جدید
توضیحات:  کارشناس آموزشی گروه علوم و مهندسی آب
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند