کارشناس آموزشی

علی اتفاقیان
تحصیلات:  لیسانس
تلفن:  081-34425401
تلفن داخلي:  207
آدرس:  کارشناس آموزشی گروه علوم و مهندسی خاک
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند