مسعود منوچهری
مسئول آموزش
مجید میرزائی
کارشناس آموزشی
عقیل محمودی پور
کارشناس آموزشی
محدثه بیات
کارشناس اموزشی مهندسی اب
محسن اسماعیلی
کارشناس آموزشی
علی اتفاقیان
کارشناس آموزشی
زهرا بختیاری مجد
کارشناس آموزشی گروه گیاهپزشکی
مرضیه بیگلری
کارشناس اموزشی گروه زراعت و بیوتکنولوژی(ارشد و دکتری)
معصومه خدایی
کارشناس آموزشی
مجتبی مهری
کارشناس انتخاب واحد
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند