نامه رسان

نوراله دهقان
تحصیلات:  پنجم ابتدایی
تلفن داخلي:  256
آدرس:  ساختمان امور عمومی واقع در ساختمان جدید دانشکده
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند