انباردار

محمد رضا شکری
تحصیلات:  لیسانس
تلفن:  253
آدرس:  ساختمان امور عمومی واقع در ساختمان جدید دانشکده
توضیحات:  انباردار دانشکده کشاورزی- انباردار مزرعه دستجرد و موزه تاریخ طبیعی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند