پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

           آدرس:
                           
همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده کشاورزی - کدپستی 6517833131
                 

       
     تلفنهای مستقیم:    
                      
                           
  دانشکده:                34425400-081
                                                          
081-34425403


                           
   تلفن دفتر ریاست:       34425402-081
                       نمابر دفتر ریاست:      
34424090-081
                     

                                 دانلود شماره تلفنهای داخلی ساختمان قدیم دانشکده

                                 دانلود شماره تلفنهای داخلی ساختمان جدید دانشکده


                                دانلود نقشه دانشکده                                                                               

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند