معاون پژوهشی

دکتر پویا زمانی
تحصیلات:  دکترای تخصصی / علوم دامی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  081-34425401
تلفن داخلي:  218
آدرس:  دانشکده کشاورزی جدید
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند