معاون پژوهشی

دکتر ابراهیم احمدی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار مهندسی بیوسیستم
ایمیل:  eahmadi@basu.ac.ir
تلفن:  34425402-081
تلفن داخلي:  218
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند