نظارت بر حسن انجام امور آموزشی دانشکده (برنامه ریزی درسی، انتخاب واحد، تشکیل کلاسها، برگزاری امتحانات، ثبت نمرات، فارغ التحصیلی دانشجویان و ... )؛

بررسی رفع مشکلات و موانع درسی دانشجویان؛

همکاری با معاونت محترم پژوهشی در انجام ترفیع سالیانه اساتید؛

بررسی تایید ابلاغ های آموزشی اساتید؛

بررسی و ارسال گواهی انجام کار اساتید و کارشناسان آموزشی؛

شرکت در جلسات آموزشی دانشگاه.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند