معاون آموزشی

دکتر ابراهیم احمدی
تحصیلات:  دکتری تخصصی/مهندسی پس از برداشت
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  34427090-081
تلفن داخلي:  224
آدرس:  دانشگاه بو علی سینا-دانشکده کشاورزی جدید-دفتر معاونت اموزشی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند