کد خبر: 6161    1395/10/27
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای نریمان زینلی
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای نریمان زینلی           با عنوان: ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره Datura stramonium L با استفاده از صفات آگرومورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR
کد خبر: 6160    1395/10/27
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای سعید بابایی
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای سعید بابایی          با عنوان: طراحی آسانسور افقی برای ساختمان های طویل کشاورزی و صنعتی
کد خبر: 6159    1395/10/27
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای بهزاد سرهادی
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای بهزاد سرهادی         با عنوان: تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پارامتری در مدل شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در  دشت بهار ، استان همدان
کد خبر: 6158    1395/10/27
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد خانم ناهید ریاحی
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد خانم  ناهید ریاحی        با عنوان: توانایی سویه های مختلف باکتری مصرف کننده لاکتات جداسازی شده از شکمبه شتر و گاومیش در کنترل اسیدوز شکمبه   
کد خبر: 6105    1395/10/18
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مهسا عبدي
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مهسا عبدي  رشته   مهندسي كشاورزي گرايش اصلاح نباتات با عنوان:بررسي تنوع صفات آگرومورفولوژيكي و كاريوتيپي چند اكوتيپ از گياه قدومه شهري و شيرازيمورخ 18/10/95 ساعت 14 در محل دانشكده  كشاورزي تحت راهنمايي آقاي دكتر اميرحسين كشتكار برگزار می گردد.
کد خبر: 6104    1395/10/19
جلسه دفاع از پايان­نامه خانم حميده ميري
جلسه دفاع از پايان­نامه خانم حميده ميري  دانشجوي رشته   مهندسي كشاورزي گرايش اصلاح نباتات  روز:  شنبه              مورخ : 21/10/95                      ساعت: 14   در محل: دانشكده  كشاورزي  تحت راهنمايي آقاي دكتر اميرحسين كشتكار  برگزار می گردد.  
کد خبر: 6103    1395/10/18
جلسه دفاع از پايان­ نامه خانم فريبا احمدي دهرشيد
جلسه دفاع از پايان­ نامه خانم فريبا احمدي دهرشيد دانشجوي رشته مهندسي كشاورزي- علوم و مهندسي آب - گرايش  سازه هاي آبي  روز  شنبه  مورخ 18/10/95   ساعت 16    در محل   دانشكده  كشاورزي  تحت راهنمايي آقاي دكتر سعيد گوهري برگزار می گردد.
کد خبر: 3605    1394/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد مينو نصيري آرام با عنوان «بررسي فراواني گروه هايي از ريز جانداران ريزوسفري، پلانوسفري، فيلوسفري و هيستوسفري برخي از گياهان دارويي در باغ بوعلي سينا، همدان»
پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مينو نصيري آرام با عنوان «بررسي فراواني گروه هايي از ريز جانداران ريزوسفري، پلانوسفري، فيلوسفري و هيستوسفري برخي از گياهان دارويي در باغ بوعلي سينا، همدان»​ با راهنمایی دكتر علي اكبر صفري سنجاني  در روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 10 در  سالن جلسات دانشكده كشاورزي​ ارائه گردید. 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند