معاون تحصیلات تکمیلی

دکتر حامد نوذری
تحصیلات:  استادیار مهندسی آب
ایمیل:  h.nozari@basu.ac.ir
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند