اعضای هیات علمی

 
محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان

دانشیار 
شماره تماس: 38223503
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
گودرز احمدوند

گودرز احمدوند

دانشیار 
شماره تماس: 38291972
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن تقدیری

بهمن تقدیری

مربی (بازنشسته)
شماره تماس: 38224744
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد حمزه ئی

جواد حمزه ئی

دانشیار 
شماره تماس: 4247087
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی سپهری

علی سپهری

دانشیار 
شماره تماس: 8385036
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا عبدالهی

محمدرضا عبدالهی

دانشیار 
شماره تماس: 8268204
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر علی وردی

اکبر علی وردی

استادیار 
شماره تماس: 32224506
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرحسین کشتکار

امیرحسین کشتکار

استادیار 
شماره تماس: 3425400
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدسعید موسوی

سیدسعید موسوی

استادیار 
شماره تماس: 3352414
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن وفایی

محمدحسن وفایی

 
شماره تماس: 38931594
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 10 نتیجه
از 1