اعضای هیات علمی

نمایش 14 نتیجه
از 1
 
محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان

دانشیار 
شماره تماس: 38223503
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
گودرز احمدوند

گودرز احمدوند

دانشیار 
شماره تماس: 38291972
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن تقدیری

بهمن تقدیری

 (بازنشسته)
شماره تماس: 38224744
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد حمزه ئی

جواد حمزه ئی

دانشیار 
شماره تماس: 4247087
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیاوش روحانی

 (بازنشسته)
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی سپهری

علی سپهری

دانشیار 
شماره تماس: 8385036
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا عبدالهی

محمدرضا عبدالهی

دانشیار 
شماره تماس: 8268204
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر عزیزیان سروش

علی اکبر عزیزیان سروش

 (بازنشسته)
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر علی وردی

اکبر علی وردی

استادیار 
شماره تماس: 32224506
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهه فیاض

الهه فیاض

مربی 
شماره تماس: 38381877
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرحسین کشتکار

امیرحسین کشتکار

استادیار 
شماره تماس: 3425400
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حجت اله مظاهری لقب

حجت اله مظاهری لقب

دانشیار (بازنشسته)
شماره تماس: 38246985
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدسعید موسوی

سیدسعید موسوی

استادیار 
شماره تماس: 3352414
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن وفایی

محمدحسن وفایی

استادیار 
شماره تماس: 32917599
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 14 نتیجه
از 1